logo Nye metoder

Bestillerforum 20. juni 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det elleve metoder som ble behandlet, alle av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:

 

Legemidler:

 • Forslag: ID2022_064 Alglukosidase alfa (Myozyme) som langsiktig enzymerstatningsterapi, hos voksne og pediatriske pasienter i alle aldre, med en bekreftet diagnose på Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel).

 • Metodevarsel: Basert på metodevarselet med ID2022_066 ble det gitt to oppdrag: ID2022_066 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling (R/R KLL) og ID2022_102 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi hos pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

 • Metodevarsel: ID2022_067 Ibrutinib (Imbruvica) og venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon til behandling av tidligere ubehandlede voksne med kronisk lymfatisk leukemi.

 • Metodevarsel: ID2022_068 Fenfluramin (Fintepla) til behandling av anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter 2 år og eldre.

 • Metodevarsel: ID2022_069 Vadadustat til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt (CKD)

 • Metodevarsel: ID2022_070 Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har:
  - lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller
  - metastatisk NSCLC.

 • Metodevarsel: ID2022_071 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • Metodevarsel: ID2022_072 Infigratinib til behandling av voksne med tidligere behandlet ikke-resekterbar lokalavansert eller metastatisk kolangiokarsinom (gallegangskreft).

 • Metodevarsel: ID2022_073 Darolutamid (Nubeqa) i kombinasjon med docetaksel til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC).

 • Metodevarsel: ID2022_074 Cipaglukosidase alfa i kombinasjon med miglustat til behandling av Pompes sykdom (syre-alfaglukosidasemangel).

 • Metodevarsel: ID2022_075 Etranacogene dezaparvovec til behandling av alvorlig hemofili B.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2021_138 Abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata.

 • ID2021_034 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom om ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%.

 • ID2020_037 Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling

 • ID2021_086 Akalabrutinib (Calquence) i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.

 • ID2021_008 Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALKeller ROS1-avvik, som har:
  - lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller
  - metastatisk NSCLC.

Avbestilte oppdrag

 • ID2019_132 Bupivakaine/meloksikam (Zynrelef) til lokal behandling av postoperativ smerte.

 • ID2020_109 Bevacizumab (Ipique) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær makuladegenerasjon assosiert med aldring og diabetes.

 • ID2021_068 Aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom.

Andre saker

 • Bestillerforum fikk en orientering om oppdrag om metodevurderinger til Statens legemiddelverk som ikke er fordelt, og ga noen føringer for hvordan Statens legemiddelverk kan prioritere (se sak 126-22).
 • Bestillerforum ble orientert om beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte om ID2019_116 Esketamin (Spravato) ved behandling av behandlingsresistent depresjon (se sak 127-22). 
 • Bestillerforum ga ikke et nytt oppdrag for ID2021_124 Natalizumab (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Formulering til subkutan injeksjon. Revurdering (se sak 128-22).
 • Bestillerforum ble orientert om oppfølging av oppdrag fra HOD etter evalueringen av nye metoder (se sak 129-22). Les mer om videreutviklingen av Nye metoder her.

Sakspapirer og protokoll

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.