logo Nye metoder

Bestillerforum 21. juni 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 24.06.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​Forslag og metodevarsler som ble b​​​ehandlet i m​øtet

 

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ni metoder av typen Legemidler, et av typen Medisinsk ustyr, diagnostikk og tester og et av  metodetypen Prosedyrer og organisatoriske tiltak. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

Prosedy​​rer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag ID2021_074 Digital veiledningsløsning f​or gra​vide – om fosterdiagnostikk, NIPT

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

 • Metodevarsel ID2021_075 Transkutan vagusn​ervestimulering ved klasehodepine.

Legemidler:

 • Metodevarsel ID2021_077 Tecovirimat ti​​l behandling av ortopoxvirussykdom.

 • Metod​evarsel ID2021_078 Sacituzumab govitecan til behandling av pasienter med metastatisk trippelnegativ brystkreft som har mottatt minst to tidligere behandlinger for metastatisk sykdom.​

 • Me​​todevarsel ID2021_079 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne.

 • Metodevarsel ID2021_080 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert endometriekreft, som har sykdomsprogresjon etter tidligere systemisk behandling og ikke er aktuelle for kurativ kirurgi eller strålebehandling

 • Metodevarsel ID2021_081 Nivolu​​mab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi

 • Metodevarsel ID2021_082 Mara​​lixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase type 2

 • Metodevarsel ID2021_083 Arimoclomo​​l til behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC)

 • Metodevarsel ID2021_084 Tepotinib til behandling av voksne pasienter med avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) me​​d endringer i MET ekson 14

 • Metodevarsel ID2021_085 Upadacitinib (Rinvoq) til be​​handling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling

​​Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​

 • ID2018_052 Fotoselektiv vaporisering til behandling av benign prostatahyperplasi
 • ID2020_017 Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) til behandling av benign prostatahyperplasi
 • ID2018_017 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har mottatt minst en tidligere behandling, der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmere
 • ID2019_096 Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling
  av voksne pasienter med KLL som tidligere har mottatt minst en behandling, spesifisert til der tidligere behandling har vært med BTK eller BCL-2-hemmer

Andre saker

 • ID2020_031​ Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter
 • ID2017_001​ Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos barn
 • ID2018_093 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem

.
 

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no