logo Nye metoder

Bestillerforum 27. september 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble b​​​ehandlet i m​øtet

 

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ti metoder, åtte av typen Legemidler, en av typen Prosedyrer og organisatoriske tiltak, og en av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester som ble behandlet. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​​

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_104 Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos Liposomal) til behandling av voksne personer med nylig diagnostisert, terapirelatert akutt myelogen leukemi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterte forandringer (AML-MRC). Revurdering.

 • Metodevarsel: ID2021_106 Vokselotor til behandling av hemolytisk anemi hos pasienter 12 år og eldre med sigdcellesykdom.

 • Metodevarsel: ID2021_107​ Amivantamab til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon.​

 • Metodevarsel: ID2021_108 Sotorasib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjon.

 • Metodevarsel: ID2021_109 Sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir (Vosevi) til behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV) infeksjon hos pasienter fra 12 år og eldre, eller som veier minst 30 kg.

 • Metodevarsel: ID2021_110​ Teriflunomid (Aubagio) til behandling av barn og ungdom (10-18 år) med relapserende remitterende multippel sklerose.

 • Metodevarsel: ID2021_093 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling.

 • Metodevarsel: ID2021_095 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

 • Forslag: ID2021_105 Ventilasjon av operasjonsstuer - hvilken type ventilasjon er best i operasjonsstuer for å redusere postoperative infeksjoner.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

 • Forslag: ID2021_102 Moleylær genprofilanalyse (Oncotype DX) - test for å predikere nytten av kjemoterapi ved HR+, HER2-tidlig stadium invasiv brystkreft.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2019_026 Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med obinutuzumab tilbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
 • ID2020_035 Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi, eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab, til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 
 • ID2020_086 Dostarlimab til behandling av dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatellite instability-high) endometriekreft.
 • ID2017_033 Cerliponase alfa (Brineura) til behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2)- sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1)-mangel.

 • ID2020_067 Tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kabecitabin til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, som har fått minst 2 antiHER2 behandlingsregimer tidligere.

Andre saker

 • ID2018_071 Lutetium 177 – PSMA-basert behandling av prostatakreft.
 • ID2018_049 Blodprøvebasert test ved preeklampsi - bruk hos gravide ved mistanke om preeklampsi (svangerskapsforgiftning).
 • Bestillerforum drøftet brukerrepresentasjon i Bestillerforum og Beslutningsforum og besluttet bl.a. at Bestillerforum fremover skal ha to brukerrepresentanter. Se sak 185-21 i sakspapirer og protokoll.
 • Bestillerforum ble orientert om oppstart av en webinarserie om Nye metoder rettet mot pasient- og brukerorganisasjoner. Se sak 186-21 i sakspapirer og protokoll. Informasjon om webinarserien og opptak av første del finnes her, informasjon og påmelding til andre del finnes her.
 • Folkehelseinstituttet har ferdigstilt retningslinje for innsending av dokumentasjonspakke og revidert mal for innsending av dokumentasjon. Retningslinjen har vært på ekstern høring og revidert versjon er nå klar. Retningslinjen er publisert hos Folkehelseinstituttet og på nyemetoder.no her (lenke). 

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.

 

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no