logo Nye metoder

Bestillerforum 29. august 2022

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 01.09.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det fem metoder som ble behandlet, fire av typen Legemidler og ett av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:

Legemidler:

 • Metodevarsel: ID2022_103 Selperkatinib (Retsevmo) som monoterapi til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft
 • Metodevarsel: ID2022_104 Sirolimus (Hyftor) til behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks.
 • Metodevarsel: ID2022_105 Ibrutinib (Imbruvica) til kombinasjonsbehandling i førstelinje med bendamustin og rituksimab for behandling av mantelcellelymfom (MCL) når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.
 • Metodevarsel: ID2022_106 Parsaclisib til behandling av voksne  med relapserende eller refraktær marginalsonelymfom (MZL).

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2022_076 Fotontellende CT - CT-maskin under utvikling med avansert teknologi som tar bedre CT-bilder med lavere stråledose enn dagens CT-maskiner.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2020_068 Eladocagene exuparvovec (Upstaza) til behandling av pasienter i alderen 18 måneder og eldre med en klinisk, molekylær og genetisk bekreftet diagnose av aromatisk L-aminosyredekarboksylase (AADC)-mangel med en alvorlig fenotype.
 • ID2021_139 Triklosan- og klorheksidinbelagte suturer til forebygging av postoperativ sårinfeksjon.
 • ID2022_018 Ketamin mot behandlingsresistent depresjon og akutt suicid-fare eller selvmordstanker.
 • ID2019_104 Enzalutamid (Xtandi) i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi til behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC).
 • ID2021_078 Sacituzumab govitecan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft (mTNBC) som har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger, hvorav minst én av dem for avansert sykdom.
 • ID2020_086 Dostarlimab (Jemperli) som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden dMMR (mismatch repair deficient) /MSI-H (microsatellite instability-high) endometriekreft (EC) som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.
 • ID2020_111 Tafasitamab i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT).
 • ID2019_050 Buprenorfin (Subutex) som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial hos voksne og ungdom ≥ 16 år.
 • ID2021_052 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv (RF-positiv) eller negativ (RF-negativ) polyartritt og forlenget oligoartritt) og juvenil psoriasisartritt (PsA) hos pasienter som er 2 år og eldre, som har respondert utilstrekkelig på tidligere behandling med DMARD-er.
 • ID2021_093 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt (AS) som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.
 • ID2021_042 Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (UC) som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller som var intolerante overfor enten konvensjonell terapi eller en biologisk behandling.
 • ID2021_132 Brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem (DME).
 • ID2021_013 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
 • ID2021_095 Risankizumab (Skyrizi) alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

Andre saker

 • Folkehelseinstituttet orienterte om status for oppdraget ID2018_071 177Lu-PSMA for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (sak 138-22).
 • Bestillerforum ble orientert om at dokumentasjon er levert i henhold til beslutning i Beslutningsforum for ID2018_067 Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne pasienter etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III (sak 142-22).
 • Bestillerforum drøftet innspill fra Oslo universitetssykehus om rekruttering av fagfeller til mini-metodevurderinger (sak 143-22).
 • Bestillerforum drøftet en problemstilling rundt rekruttering av fageksperter til et oppdrag (sak 146-22).
 • Bestillerforum fikk en orientering om status for arbeidet med oppfølging av oppdragene etter evalueringen av Nye metoder (sak 148-22).
 • Kolliderende møtevirksomhet medfører behov for å finne et annet tidspunkt for møte i Bestillerforum i oktober (sak 149-22, Eventuelt). Etter møtet er ny dato for Bestillerforum satt til 18. oktober.

Sakspapirer og protokoll

Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke) fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.