logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021

Tolv metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert.

Publisert 06.12.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Saksliste


 • ​​​Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. november 2021​
 • ID2018_021 Burosumab (Crysvita) til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos barn over et år og ungdom med skjelett i vekst - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_129 Burosumab (Crysvita) til behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos voksne. Lenke til metodeside

 • ID2019_119 Entrektinib (Rozlytrek) som monoterapi til behandling av voksne og pediatriske pasienter fra 12 års alder som har solide tumorer som uttrykker nevrotrofisk tyrosinreseptor kinase (NTRK)-genfusjon, og som har en lokalavansert eller metastatisk sykdom, eller der kirurgisk reseksjon forventes å kunne resultere i alvorlig morbiditet, og som ikke har mottatt tidligere behandling med NTRK-hemmer som ikke har noen tilfredsstillende behandlingsalternativer. Lenke til metodeside

 • ID2019_115 Entrectinib (Rozlytrek) til behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere. Lenke til metodeside

 • ​ID2019_066 Osilodrostat (Isturisa) til behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne. Lenke til metodeside

 • ID2020_097 Buprenorfinimplantat (Sixmo) til behandling av opioidavhengighet. Lenke til metodeside

 • ID2019_127 Luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer og betatalassemi. Lenke til metodeside

 • ID2019_013 Trifluridin / tipiracil (Lonsurf) til behandling av metastaserende magekreft, inkludert adenomkarsionom i gastroøsofagalovergangen, etter minst to systemiske behandlingslinjer mot avansert sykdom. Lenke til metodeside

 • ID2017_049 Lenalidomid til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2017_050 Lenalidomid i kombinasjon med deksametason til voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2018_109 Lenalidomid i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt. Lenke til metodeside

 • ID2018_096 Klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter – Revurdering. Lenke til metodeside​

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder.

 • Eventuelt

  Saksdokumenter og protokoll

  Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

  Mediekontakt

  Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​.

  Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no