logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 12. februar 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 15.02.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det fem metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen. 

Legemidler

  • ID2024_003 Inebilizumab (Uplizna) i monoterapi for behandling av voksne pasienter med neuromyelitis opticaspektrumforstyrrelser (NMOSD) som er anti-akvaporin-4 immunglobulin G (AQP4-IgG)-seropositive.
  • ID2024_005 Koncizumab (Alhemo) som rutinemessig profylakse av blødning hos pasienter med Hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) med FIX-inhibitorer og som er 12 år og eldre.
  • ID2024_004 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoradioterapi til behandling av lokalavansert livmorhalskreft.
  • ID2023_102 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel eller Janus Kinase (JAK)-hemmere.

Legemidler - revurdering

  • ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. 

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, for eksempel fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. 

Følgende oppdrag fikk en endring i oppdragsteksten:

  • ID2023_103 Natalizumab som brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.

Følgende oppdrag ble endret fordi leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler»:

  • ID2023_082 Dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling.

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi leverandøren ikke har levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen:

  • ID2020_091 Idecabtagene vicleucel (Abecma) - CAR T-celleterapi til behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert proteasomhemmer, immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff.

Andre saker

  • Bestillerforum besluttet en forenkling av saksbehandlingsprosessen før publisering av metodevurderinger (se sak 031-24).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.