logo Nye metoder

Bestillerforum RHF 15. februar 2021

Møtet i Bestillerforum RHF er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 19.02.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

Under gis en oversikt over ulike saker i møtet.

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på Metodetype. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden:

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_019 Natalizumab (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Formulering til subkutan injeksjon. 
 • Forslag: ID2021_021 Pitolisant til behandling av uttalt søvnighet (excessive daytime sleepiness) hos pasienter med narkolepsi. 
 • Forslag: ID2021_022 Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) til behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom. 
 • Forslag: ID2021_023 Emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII. (Ses sammen med ID2018_066) 
 • Forslag: ID2021_024 Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS) – Ny vurdering. 
 • Metodevarsel: ID2021_025 Elivaldogene autotemcel til behandling av ABCD1-genmutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi. 
 • Metodevarsel: ID2021_026 Lenadogene nolparvovec til behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati. 
 • Metodevarsel: Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom og follikulært lymfom grad. Dette ble delt opp i to:

  ID2021_027 Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom, primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom.
  ID2021_050 Lisocabtagene maraleucel til behandling av follikulært lymfom grad 3B.
 • Metodevarsel: ID2021_028 Normalt humant immunglobulin (Octagam) til behandling av dermatomyositt. 

 • Metodevarsel: ID2021_029 Daratumumab (Darzalex) til behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose.
 • Metodevarsel: ID2021_030 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofagale overgang. 
 • Metodevarsel: ID2021_031 Daratumumab (Darzalex) og pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, hvor tidligere behandling inkluderte en proteasomhemmer og et immunmodulerende middel, og som har hatt sykdomsprogresjon ved siste behandling.
Prosedyrer og organisatoriske tiltak
 • Metodevarsel: ID2021_020 Kirurgisk behandling med sutur av rotatorcuff-ruptur. Revurdering. 

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet fikk følgende metode en oppdatert beslutning:

 • ID2019_006 Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av:
  - pasienter med 5q spinal muskelatrofi (SMA) med en bi-allelisk mutasjon i SMN1-genet og en klinisk diagnose på SMA type 1, eller
  - pasienter med 5q SMA med en bi-allelisk mutasjon i SMN1-genet og opptil 3 kopier av SMN2-genet. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Avbestilte og avsluttede oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avsluttes og/eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det besluttet at følgende metode oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning: 

 • ID2019_063 Pembrolizumab (Keytruda)  til behandling av spiserørskreft.

Andre saker

 • ID2017_001 Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi
  Bestillerforum RHF ga blant annet Statens legemiddelverk i oppdrag å etterspørre ny dokumentasjon og ta kontakt med den nasjonale faggruppen, og Sykehusinnkjøp HF, LIS fikk i oppdrag å ta kontakt med firma vedrørende nye forhandlinger.
 • Årsrapporten for Bestillerforum RHF 2020 ble godkjent og kan leses i sin helhet her (lenke)
 • Protokoll fra Heldagsmøtet i Bestillerforum RHF den 8. januar 2021 ble godkjent og kan leses i sin helhet her (lenke).

 • Referat fra møtet i Referansegruppen til Nye metoder den 7. desember 2020 ble tatt til orientering og kan leses i sin helhet her (lenke).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll publiseres så snart de er ferdige etter møtet, og det tar som regel to til tre dager.

Saksdokumenter (lenke) og foreløpig protokoll (lenke)  til dette møtet.

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum RHF (lenke). Metodesidene til hver enkeltmetode oppdateres også når protokollen er ferdig.

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum RHF  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no