logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januar

Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet starter kl. 12.15 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

​For mer informasjon, se lenke til metodesidene for hver sak.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 16. desember 2019.
 • Elotuzumab (Empliciti®) ved behandling av refraktær og residiverende myelomatose. Forenklet revurdering.
 • Emicizumab (Hemlibra®) som rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII.
 • Ipilimumab (Yervoy®) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo®) til behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.
 • Lorlatinib (Lorviqua) til ALK-positiv avansert ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) i andre- eller senere behandlingslinjer.
 • Lanadelumab (Takhzyro®) til behandling av hereditært angioødem.
 • Daunorubicin/cytarabin (Vyxeos liposomal®) til behandling ved ny-doagnostisert høyrisiko sekundær akutt myelogen leukemi (AML).
 • Rotorablasjon (FIRMap™ og RhytmView™) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser (atrieflimmmer).
 • Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte (OSC Heart) for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød.
 • Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes – videre prosess.
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no