logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. september 2021

Sytten metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert

Publisert 21.09.2021
Sist oppdatert 15.11.2023


Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 30. august 2021​
 • ID2020_049 Tester som påviser Programmed Death Ligand 1 (PD-L1)-uttrykk i vevsprøver fra tumor. Lenke til metodeside

 • ID2016_085 Bronkial termoplastikk til behandling av pasienter med alvorlig astma. Lenke til metodeside

 • ID2020_066 Ofatumumab (Kesimpta) til behandling av voksne pasienter med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2015_059 Okrelizumab (Ocrevus) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2021_019 Natalizumab sc (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)- Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2020_082 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi for behandling av voksne og barn, 3 år og eldre, med tilbakevendende eller refraktær klassisk Hodgkin lymfom hvor autolog stamcelletransplantasjon har vært mislykket eller etter minst to tidligere behandlinger når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt. Lenke til metodeside

 • ID2019_083 Enkorafenib (Braftovi) i kombinasjon med cetuksimab til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft med BRAF V600-mutasjon, som tidligere har fått systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2019_044 Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft. Lenke til metodeside

 • ID2020_079 Streptozocin (Zanosar) i kombinasjon med 5-fluorouracil til behandling av voksne med inoperable, avanserte eller metastatiske nevroendokrine svulster (NET) med opphav i ​pankreas. Lenke til metodeside

 • ID2019_140 Guselkumab (Tremfya) til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs). Lenke til metodeside

 • ID2020_073 Fostemsavir (Rukobia) til behandling av multilegemiddelresistent hiv-1-infeksjon, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, som det ellers ikke er mulig å etablere et suppressivt antiviralt regime for. Lenke til metodeside

 • ID2020_014 Givosiran (Givlaari) for behandling av akutt hepatisk porfyri hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre. Lenke til metodeside

 • ID2020_027 Katridekakog (NovoThirteen) til behandling av episoder med gjennombruddsblødning under regelmessig profylakse​ Lenke til metodeside

 • ​ID2018_115 Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2019_108 Asfotase alfa (Strensiq) til langtids enzymerstatningsbehandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelettmanifestasjoner av sykdommen. Lenke til metodeside

 • ID2018_081 Cannabidiol (Epidyolex) som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er 2 år eller eldre - Status. Lenke til metodeside

 • ID2019_006 Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi - Orienteringssak. Lenke til metodeside​

 • Innspill til EUs legemiddellovgivning - position paper fra Nordisk samarbeid - Orienteringssak

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no