logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 17. juni 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 20.06.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Bestillerforum behandlet fire metoder basert på anmodninger, forslag og metodevarsler. I dette møtet var tre av metodene av typen legemidler, en av typen medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.

Legemidler

 • ID2024_025 Zolbetuximab (Vyloy) i kombinasjon med fluoropyrimidin- og platinaholdig kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalt avansert inoperabelt eller metastatisk HER2-negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang (GEJ) adenokarsinom, hvor tumorene er Claudin 18.2 positive. 
 • ID2024_029 Efanesoctocog alfa til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.
 • ID2024_032 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) i kombinasjon med  platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) uten sensibiliserende EGFR-mutasjoner eller ALK-positive mutasjoner.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2024_034 Utstyr for oppsamling av anestesigasser som sevofluran, isofluran og desfluran, brukt i operasjonssaler, for å redusere utslipp i atmosfæren, og for å resirkulere anestesigassene til gjenbruk.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, for eksempel fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser.

Følgende oppdrag ble oppdatert etter drøfting av innspill fra leverandør:

 • ID2023_073 Lecanemab til behandling av pasienter med mild kognitiv svikt på grunn av Alzheimers sykdom og pasienter med mild demens på grunn av Alzheimers sykdom.

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi leverandør ikke har levert dokumentasjon:

 • ID2022_007 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) i monoterapi til behandling av voksne pasienter med avansert HER2-positivt adenokarsinom i ventrikkel eller gastroøsofageal overgang (GEJ) som tidligere har fått ett trastuzumabbasert regime.
 • ID2021_141 Tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av Vvoksne med residivert eller refraktært follikulært lymfom (FL) etter to eller flere systemiske behandlinger.

Følgende oppdrag har fått en presisering av oppdrag og metodenavn:

 • ID2020_058 Valoctocogene roxaparvovec til behandling av alvorlig hemofili A hos voksne pasienter uten tidligere faktor VIII-hemmere og uten påviselige antistoffer til adenoassosiert virus serotype 5 (AAV5).  
 • ID2022_130 Alfa1-antitrypsin (Prolastina) som er indisert for langvarig substitusjonsbehandling hos personer med dokumentert alvorlig alfa1-proteinasehemmermangel (f.eks. genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null) og PiSZ). Pasienter skal få optimal farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom (f.eks. lavere forsert ekspirasjonsvolum per første sekund (FEV1) enn forventet, nedsatt gangevne eller økt antall eksaserbasjoner), vurdert av helsepersonell med erfaring fra behandling av alfa1-proteinasehemmermangel. 
 • ID2022_099 Alfa1-antitrypsin (Respreeza) som er indisert for vedlikeholdsbehandling for å bremse progresjonen av emfysem hos voksne med dokumentert alvorlig alfa-1-proteinasehemmermangel (for eksempel genotypene PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Pasienten skal være under optimal farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling og vise tegn på progressiv lungesykdom (for eksempel lavere forsert ekspiratorisk volum per sekund (FEV1) enn forventet, svekket gangkapasitet eller økt antall eksaserbasjoner), vurdert av helsepersonell med erfaring med behandling av alfa-1-proteinasehemmermangel.
 • ID2021_137 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkarsinom i øsofagus med PD-L1-ekspresjon i tumorceller ≥1 %.
 • ID2023_050 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) som monoterapi til behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) der tumorene har en aktivert HER2 (ERBB2)-mutasjon og som behøver systemisk behandling etter platinumbasert kjemoterapi med eller uten immunterapi.  

Følgende innspill til oppdrag ble utsatt:

 • ID2022_121 Lisokabtagen maraleucel (Breyanzi) til behandling av voksne pasienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLCBL), høygradig B-celle lymfom (HGBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B) som er refraktært eller har residivert innen 12 måneder med førstelinjebehandling og som er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon.

Andre saker

 • Bestillerforum ble informert om ansvarsområdet til Folkehelseinstituttet og besluttet en harmonisering av ordlyden i oppdragstypene til Folkehelseinstituttet (sak 103-24)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.