logo Nye metoder

Bestillerforum 20. november 2023

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 24.11.2023

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det fire metoder som ble behandlet, tre ​av typen Legemidler, en av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler

 • ID2023_087 Etrasimod (Velsipity) til behandling av pasienter som er 16 år og eldre med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot konvensjonell behandling eller avansert behandling.
 • ID2023_088 Aztreonam avibaktam (Emblaveo) til behandling av følgende infeksjoner hos voksne pasienter: Komplisert intraabdominal infeksjon (cIAI), komplisert urinveisinfeksjon (cUVI), sykehuservervet pneumoni (HAP), inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP) samt infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative mikroorganismer hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter.
 • ID2023_089 Risdiplam (Evrysdi) til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn før fylte 2 måneder med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2023_092 Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd til behandling av intrakranielle tumorer, nevrodegenerativ sykdom og smerter relatert til metastaser i bein.

Andre nye oppdrag

 • ID2023_104 Mavakamten (Camzyos) til behandling av symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
 • ID2023_105 Atezolizumab (Tecentriq) i subkutan formulering til flere indikasjoner.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, enten fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2022_117 Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi til adjuvant
  behandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi.
 • ID2020_046 Soliramfetol (Sunosi) mot uttalt søvnighet ved narkolepsi og obstruktiv søvnapné.

Andre saker

 • Bestillerforum utkvitterte oppdrag om forenklet metodevurdering for ID2023_074 Kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type I fra Folkehelseinstituttet (se sak 174-23)
 • Bestillerforum drøftet problemstillinger rundt oppdragene til Folkehelseinstituttet om robotassistert kirurgi for henholdsvis prostatektomi (ID2022_131), rektumreseksjon (ID2022_133) og hysterektomi (ID2022_132), (se sak 175-23)
 • Statens legemiddelverk orienterte Bestillerforum om status for arbeidet med oppdrag (se sak 176-23)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter blir publisert, og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder. 

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.