logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum 18. mars 2024

Beslutningsforum for nye metoder har hatt møte 18. mars. Protokollen er publisert.

Passert
18.
mars
2024
 1. 18. mar. 2024, 08:00 - 10:00

Tid og sted

Når

 1. 18. mar. 2024, 08:00 - 10:00

Hvor

Grev Wedels plass 5

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 12. februar 2024
 • ID2020_035 Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab til voksne pasienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosfamid og rituksimab). Lenke til metodeside
 • ID2023_082 Dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling. Lenke til metodeside
 • ID2021_045 Vosoritid (Voxzogo) til behandling av akondroplasi hos pasienter som er 2 år og eldre, der epifysen ikke er lukket. Lenke til metodeside
 • ID2020_041 Bulevirtid (Hepcludex) til behandling av kronisk infeksjon med hepatitt D-virus (hepatitt deltavirus, HDV) hos voksne med kompensert leversykdom som er HDV-RNA-positive i plasma (eller serum). Lenke til metodeside
 • ID2022_043 Tezepelumab (Tezspire) som tillegg til vedlikeholdsbehandling ved alvorlig astma hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre som er utilstrekkelig kontrollert til tross for høye doser inhalasjonskortikosteroider i tillegg til et annet legemiddel for vedlikeholdsbehandling. Lenke til metodeside
 • ID2022_114 Dupilumab (Dupixent) til behandling hos voksne som er kandidater for systemisk behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis (PN). Lenke til metodeside
 • ID2023_103 Natalizumab som brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte behandling med CD-20 antistoffer. Lenke til metodeside
 • ID2023_007 Krisantaspase (Erwinase) i kombinasjon med andre kjemoterapeutika for å behandle pasienter, hovedsakelig barn, med akutt lymfoblastisk leukemi som har utviklet hypersensitivitet til E. coli-asparaginase eller pegylert asparaginase som er oppnådd fra E. coli. Lenke til metodeside
 • ID2023_106 Krisantaspase (Enrylase) som en del av antineoplastisk kombinasjonsbehandling til behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) og lymfoblastisk lymfom (LBL) hos voksne og pediatriske pasienter (fra 1 måneds alder og eldre) som har utviklet overfølsomhet eller stille inaktivering overfor E. coli-derivert asparaginase. Lenke til metodeside
 • ID2021_043 Avalglukosidase alfa (Nexviadyme) til langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) for behandling av pasienter med Pompes sykdom (syre-α-glukosidasemangel). Lenke til metodeside
 • ID2023_085 Normalt humant immunglobulin (HyQvia) som immunmodulerende behandling av voksne, barn og ungdom (0-18 år) med kronisk inflammatorisk demyeliserende polynevropati (CIDP) som vedlikeholdsbehandling etter stabilisering med intravenøse immunglobuliner (IVIG). Lenke til metodeside
 • ID2023_039 Normalt humant immunglobulin (Hizentra PFS) som substitusjonsbehandling for voksne, barn og ungdom (0–18 år) ved:
  • Primært immunsviktsyndrom med nedsatt antistoffproduksjon
  • Sekundær immunsvikt (SID) hos pasienter som lider av alvorlige og tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF) eller et serum IgG-nivå på < 4 g/l. Lenke til metodeside
 • ID2023_072 Momelotinib (Omjjara) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer hos voksne pasienter med moderat til alvorlig anemi som har primær myelofibrose, post-polycytemi vera myelofibrose eller post-essensiell trombocytemi myelofibrose, og som er janus-kinase (JAK)-hemmernaive, eller har blitt behandlet med ruksolitinib. Lenke til metodeside
 • ID2023_105 Atezolizumab (Tecentriq) - subkutan formulering til bruk ved ulike indikasjoner der det i dag brukes intravenøs formulering. Lenke til metodeside
 • ID2018_032 Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling – ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2023_058 Lebrikizumab (Ebglyss) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling- ny pris. Lenke til metodeside
 • ID2019_111 Fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom (DS) som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder-ny vurdering. Lenke til metodeside
 • Orienteringssak
 • Referatsaker
 • Eventuelt                       

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst RHF på e-post: medievakt@helse-sorost.no eller på telefon: 971 47 065.  

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: nyemetoder@helse-sorost.no