logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 22. april 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 25.04.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det åtte metoder som ble behandlet, syv ​av typen Legemidler og en av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen. 

Legemidler - vurdering

 • ID2024_016 Aflibercept (Eylea) til behandling av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) (8 mg).
 • ID2024_017 Aflibercept (Eylea) til behandling av nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME) (8 mg).
 • ID2024_014 Zanubrutinib (Brukinsa) i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med refraktær eller tilbakefallende follikulært lymfom (FL) som har mottatt minst to tidligere systemiske behandlinger.
 • ID2024_013  Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) Kombinasjonsregime med ivakaftor til behandling av cystisk fibrose hos pasienter 2-5 år som har minst én F508del-mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet.
 • ID2024_019 Amivantamab (Rybrevant) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon
 • ÏD2024_021 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med olaparib (Lynparza) til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Legemidler - revurdering

 • ID2022_053 Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi for behandling av voksne med marginalsone lymfom (MZL) som har mottatt minst en tidligere anti-CD20-basert behandling.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2024_018 Kunstig intelligens-assistert endoskopi for deteksjon av kreft og precancerøse tilstander i tarm.  

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, for eksempel fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser.

Følgende oppdrag ble fulgt opp fra tidligere møter og fikk en beslutning:

 • ID2023_097 Pegcetakoplan (Aspaveli) til behandling av voksne med PNH som ikke tidligere er behandlet med komplementhemmer.
 • ID2022_073  Darolutamid (Nubeqa) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) der abirateron i trippelbehandling ikke er egnet.   

Følgende oppdrag ble endret til prisnotat fordi leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler»:

 • ID2022_023 Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.
 • ID2022_070 Cemiplimab (Libtayo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne med ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 1 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er aktuelle for definitiv kjemoradioterapi, eller - metastatisk NSCLC.

Følgende oppdrag ble oppdatert:

 • ID2022_115 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) i kombinasjon hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom.

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi søknad om markedsføringstillatelse er trukket eller avslått:

 • ID2020_057 Atezolizumab (Tecentriq) som kombinasjonsbehandling med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne  
 • ID2021_037 Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft.  
 • ID2022_027 Palovarotene til behandling av fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP).  

Følgende oppdrag har fått en presisering av oppdrag og metodenavn:

 • ID2022_049 Ganaksolon (Ztalmy) for tilleggsbehandling av epileptiske anfall assosiert med syklinavhengig kinaselignende 5 (CDKL5)-mangel (CDD) hos pasienter i alderen 2-17 år. Behandlingen med Ztalmy kan fortsette hos pasienter som er 18 år og eldre.  

Andre saker

 • Bestillerforum fikk en orientering fra Folkehelseinstituttet om status for arbeidet med oppdragene om robotassistert kirurgi ved henholdsvis prostatektomi (ID2022_131), hysterektomi (ID2022_132) og rektumreseksjon (ID2022_133) (sak 070-24). 
 • Bestillerforum besluttet en harmonisering av ordlyden for oppdragstyper til Direktoratet for medisinske produkter (sak 071-24).
 • Bestillerforum besluttet å innføre en mulighet for administrativt avslag av anmodninger om revurdering (sak 072-24).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.