logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 22. mars 2021

Møtet i Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 25.03.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Under gis en oversikt over ulike saker behandlet i møtet.

Forslag og metodevarsler som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. Samtlige metoder i forslag og metodevarsler var legemidler denne gangen. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden:

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_032 Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med Her-2/neu-positiv endometriekreft.
 • Forslag: ID2021_035 Sonidegib (Odomzo) til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling. 
 • Metodevarsel: ID2021_036 Blinatumomab (Blincyto) som konsolideringsterapi i monoterapi til behandling av barn, 1 år eller eldre, med høyrisiko førstegangs tilbakefall av Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi. 
 • Metodevarsel: ID2021_037 Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft. 
 • Metodevarsel: ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. 
 • Metodevarsel: ID2021_039 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi ved lokalt tilbakefall av ikke-resekterbar eller metastatisk trippelnegativ brystkreft hos voksne, der svulsten uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere har mottatt kjemoterapi for metastatisk sykdom. 
 • Metodevarsel: ID2021_040 Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av kreft i spiserør den gastroøsofageale overgangen.
 • Metodevarsel: ID2021_041 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av avansert ventrikkelkreft. 
 • Metodevarsel: ID2021_042 Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. 
 • Metodevarsel: ID2021_043 Avalglucosidase alfa til langsiktig enzymerstatningsterapi ved Pompes sykdom.
 • Metodevarsel: ID2021_044 Glucarpidase til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling. 
 • Metodevarsel: ID2021_045 Vosoritide til behandling av akondroplasi. 
 • Metodevarsel: ID2021_046 Odevixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase. 
 • Metodevarsel: ID2021_047 Blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av barn ≥ 1 år med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi etter å ha mottatt minst to tidligere behandlinger, eller som får tilbakefall etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon.
 • Metodevarsel: ID2020_048 Berotralstat til forebyggende behandling av akutte attakker ved arvelig angioødem (HAE).

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2020_008 Olaparib (Lynparza) som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel.
 • ID2020_080 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.
 • ID2020_081 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.
 • ID2019_105 Darolutamid (Nubeqa) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft, som har høy risiko for å utvikle metastatisk sykdom.
 • ID2020_009 Olaparib (Lynparza) til kombinasjonsbehandling med bevacizumab som førstelinje vedlikeholdsbehandling til pasienter med epitelial ovarial-, tube- og peritonealkreft.

Avbestilte og avsluttede oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avsluttes eller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det besluttet at følgende oppdrag avbestilles:

 • ID2019_139 Bupivakain (Exparel) for behandling av akutte smerter.

Innspill, føringer og oppdrag som ikke endres 

Bestillerforum for nye metoder behandler innspill og mottar informasjon om oppdrag som foreligger. Det er ikke alltid oppdrag endres på bakgrunn av innspill, og Bestillerforum for nye metoder kan gi ulike føringer. Se sakspapirer og protokoll for nærmere informasjon. Følgende saker ble behandlet i møtet:

 • ID2020_031 Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter.
 • ID2018_017 Venetoklaks (Venclyxto) i behandling av KLL hos pasienter som har fått minst én tidligere behandling, hvor tidligere behandling omfatter en eller flere signalveishemmere.
 • ID2019_128 Krizanlizumab (Adakveo) som forebyggende behandling av vaso-okklusive kriser hos pasienter med sigdcellesykdom ≥ 16 år.
 • ID2018_032 Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.
 • ID2021_019 Natalizumab (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
 • ID2021_024 Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS).

Andre saker

 • Bestillerforum RHF bytter fra og med 22. mars 2021 navn til Bestillerforum for nye metoder. Dette ble besluttet av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene i et møte samme dag. (Sak 082-21 Eventuelt)
 • Det ble ikke gitt et oppdrag om nasjonal metodevurdering basert på forslaget ID2021_001 Sammensatt vevstransplantasjon til bruk når replantasjon ikke er mulig eller mislykkes. Forslaget kom opprinnelig inn til forrige møte. (Sak 073 -21)
 • Bestillerforum for nye metoder behandlet en sak vedrørende utskrivning av CGM til diabetes type 2 pasienter. Forumet viser til gjeldende beslutning tatt av Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 (ID2016_044): Flash glukosemåleren – Freestyle Libre kan innføres til behandling/oppfølging av barn (fram til fylte 18 år som
  er spesialisthelsetjenestens ansvar) med diabetes type 1 og andre typer diabetes. (Sak 074-21)
 • Bestillerforum for nye metoder ble orientert om at ID2017_111 Clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom, som har en beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder, er blitt avregistrert. (Sak 078-21)
 • Status og diskusjon om oppdrag ID2019_074 om diagnostiske tester til bruk i kreftbehandling – fullstendig metodevurdering ble utsatt til neste møte grunnet mangel på tid. (Sak 081-21)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll publiseres så snart de er ferdige etter møtet, og det tar som regel to til tre dager.

Saksdokumenter (lenke) og foreløpig protokoll (lenke)  til dette møtet.

Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder (lenke).

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.