logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 27. mai 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 31.05.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det åtte metoder som ble behandlet, syv ​av typen Legemidler og en av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen. 

Legemidler - vurdering

 • ID2024_022 Givinostat (Duvyzat) til behandling av Duchennes muskeldystrofi. 
 • ID2024_024 Elafibranor til behandling av primær biliær kolangitt; enten i kombinasjon med ursodeoksykolsyre (UDCA) hos voksne med en utilstrekkelig respons på UDCA, eller som monoterapi hos voksne som ikke tåler UDCA.
 • ID2024_023 Fruquintinib (Fruzaqla) til behandling av voksne med metastatisk kolorektal kreft (mCRC) som tidligere har blitt behandlet med eller ikke anses som kandidater for tilgjengelige terapier, inkludert fluoropyrimidin-, oksaliplatin- og irinotekanbasert kjemoterapi, en anti-VEGF-terapi, en anti-EGFR-terapi og  trifluridin/tipiracil  (Lonsurf) eller regorafenib (Stivarga). 
 • ID2024_026 Ribosiklib (Kisqali) til Adjuvant behandling av pasienter med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ stadium II og III tidlig brystkreft, i kombinasjon med endokrin behandling
 • ID2024_027 Enfortumab vedotin (Padcev) og pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som er kvalifisert for platinabasert kjemoterapi.
 • ID2024_031 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med gemcitabin-cisplatin kjemoterapi til førstelinjebehandling for voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk urotelialkreft.  

Legemidler - revurdering

 • ID2020_111 Tafasitamab (Minjuvi)I kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling hos voksne pasienter med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon (ASCT).

Medsinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2024_028 Elektrostimulering med lavspent, pulserende strøm til behandling av kroniske sår for å øke sårtilheling.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, for eksempel fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser.

Følgende oppdrag ble fulgt opp fra tidligere møter og fikk en beslutning:

 • ID2021_073 Burosumab (Crysvita) til behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi hos pasienter ≥1 år med tumorindusert osteomalasi (TIO) assosiert med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan lokaliseres, eller ikke er egnet for kirurgisk fjerning.
 • ID2020_113 Belatacept (Nulojix) i kombinasjon med kortikosteroider og en mykofenolsyre (MPA) som profylakse mot transplantatavstøting hos voksne nyretransplanterte.

Følgende oppdrag ble opprettholdt etter drøfting av innspill fra leverandør:

 • ID2021_114 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger.

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi søknad om markedsføringstillatelse er trukket eller avslått:

 • ID2022_062 Pralsetinib (Gavreto) til behandling av lokalavansert eller metastatisk RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft (MTC) eller RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft hos pasienter over 12 år som har behov for systemisk behandling etter tyrosinkinasehemmer og som ikke tidligere er behandlet med en RET-hemmer.  
 • ID2022_026 Buprenorfin (Buvidal) til behandling av moderate til alvorlige kroniske smerter hos pasienter med opioidavhengighet  
 • ID2022_112 Canakinumab (Ilaris) til behandling av voksne med Schnitzler syndrom.  

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi leverandør ikke har levert dokumentasjon:

 • ID2019_103 Olaparib (Lynparza) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av metastatisk kreft i bukspyttkjertelen hos voksne med BRCA- mutasjon som ikke har progrediert etter førstelinjebehandling med kjemoterapi.  
 • ID2018_044 Olaparib (Lynparza) til behandling av HER2-negativ metastatisk brystkreft hos pasienter med mutasjon i BRCA 1/2, som er tidligere behandlet med kjemoterapi  
 • ID2021_015 Mepolizumab (Nucala) til behandling av eosinofil granultomatose med polyangitt.  
 • ID2018_062 Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati.  

Følgende oppdrag har fått en presisering av oppdrag og metodenavn:

 • ID2023_015 Epkoritamab som monoterapi for behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.
 • ID2023_026 Sacituzumabgovitekan (Trodelvy) som monoterapi til behandling av voksne med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv, HER2-negativ brystkreft som har fått endokrinbasert behandling og minst to ytterligere systemiske behandlinger i avansert setting.
 • ID2022_147 Glofitamab (Columvi) i monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller refraktært diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL), etter to eller flere linjer med systemisk terapi.
 • ID2022_068 Fenfluramin (Fintepla) til behandling av epileptiske anfall forbundet med Lennox-Gastauts syndrom som tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder.

Andre saker

 • Bestillerforum avbestilte oppdrag om metodevurdering for ID2024_002 Bærbar hjertestarter til bruk for personer med høy risiko for plutselig hjertestans (f.eks.LifeVest®) (sak 089-24).
 • Bestillerforum drøftet oppfølging av en beslutning i Beslutningsforum for ID2019_119 Entrektinib (sak 090-24). 
 • Bestillerforum for nye metoder oppnevnte Faridah S. Nabaggala som ny brukerrepresentant i Nye metoder fra september 2024 (sak 091-24).
 • Bestillerforum for nye metoder ga sin tilslutning til gjennomføring av tiltak som er foreslått av arbeidsgruppen som jobber med styrket medvirkning fra fapersoner i Nye metoder (sak 092-24).
 • Bestillerforum fikk referat fra møtet i Nye metoders referansegrupper til orientering (sak 093-24).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) blir publisert og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.