logo Nye metoder

Bestillerforum for Nye metoder 22. januar 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 26.01.2024
Sist oppdatert 31.01.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ti metoder som ble behandlet, åtte ​av typen Legemidler og to av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen. 

Legemidler

 • ID2023_098 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med gemcitabinbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC) hos voksne.
 • ID2023_096 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi  til førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk HER-2 negativ gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS 1.
 • ID2023_097 Pegcetakoplan (Aspaveli) til behandling av voksne med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som ikke tidligere er behandlet med komplementhemmere.
 • ID2023_099 Faricimab (Vabysmo) til behandling av nedsatt syn som følge av makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon (gren-RVO eller sentral-RVO).
 • ID2023_101 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa.
 • ID2022_073 Nubeqa (darolutamid) til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling der abirateron i trippelbehandling ikke er egnet.
 • ID2024_007 Enkorafenib og binimetinib (Braftovi og Mektovi) til behandling av voksne med BRAFV600-mutert avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som enten er behandlingsnaive eller har fått tidligere behandling.
 • ID2023_103 Natalizumab  (Tysabri) som brobehandling for pasienter med multippel sklerose som skal starte eller skifte til behandling med CD20-antistoffer.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • ID2024_001 PainChek® app med kunstig intelligens for smertedeteksjon hos voksne som ikke kan uttrykke smerte verbalt.
 • ID2024_002 Bærbar hjertestarter (wearable cardioverter defibrillator) for personer med høy risiko for plutselig hjertestans.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, enten fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. 

Følgende oppdrag fikk en oppdatert beslutning:

 • ID2023_082 Dostarlimab (Jemperli) i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel for behandling av voksne med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/ MSIH
  (microsatellite instability‑high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling.
 • ID2021_012 Setmelanotid (Imcivree) til behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med genetisk bekreftet Bardet-Biedl syndrom (BBS) hos voksne og barn fra 6 år og oppover. og ID2024_015 Setmelanotid (Imcivree) for behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med
  funksjonstap av biallelisk proopiomelanocortin (POMC), inkludert PCSK1, mangel eller biallelisk
  leptinreseptor (LEPR)-mangel hos voksne og barn fra 6 år og oppover. (nytt)
 • ID2023_078 Talazoparib (Talzenna) i kombinasjon med enzalutamid til behandling av pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor
  kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
 • ID2022_148 Niraparib og abirateron (Akeega) sammen med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
 • ID2022_036 Efgartigimod alfa (Vyvgart) som et tillegg til standardbehandling for behandling av voksne pasienter med generalisert myasthenia gravis (gMG) som er anti-acetylkolinreseptor (AChR)‑antistoffpositive

Følgende oppdrag ble endret fordi leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler»:

 • ID2022_071 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med resektabel stadium IB-IIIA ikkesmåcellet lungekreft
 • ID2023_055 Nivolumab (Opdivo) som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av stadium IIB-C melanom.​

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi leverandøren ikke har levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen:

 • ID2018_033 Inotersen (Tegsedi) til behandling av polynevropati i stadium 1 eller 2 hos voksne pasienter medhereditær transtyretin amyloidose (hATTR).
 • ID2018_025 Volanesorsen (Waylivra) som tilskudd til kosthold hos voksne pasienter med genetisk bekreftet familiært kylomikronemisyndrom (FCS) og med høy risiko for pankreatitt, hvor respons på kosthold og triglyseridsenkende behandling har vært utilstrekkelig.
 • ID2018_065 Patisiran (Onpattro) til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR amyloidose) hos voksne pasienter med polynevropati i stadium 1 eller stadium 2.
 • ID2017_109 Vestronidase alfa (Mepsevii) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner av mukopolysakkaridose VII (MPS VII; Slys sykdom).
 • ID2018_028 Eravasyklin (Xerava) til behandling av kompliserte intraabdominale infeksjoner (cIAI) hos voksne. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.
 • ID2019_128 Krizanlizumab (Adakveo) som forebygging av tilbakevendende vasookklusive kriser (VOC) hos pasienter med sigdcellesykdom i alderen 16 år og oppover. Det kan gis som tilleggsbehandling til hydroksyurea/hydroksykarbamid (HU/HC) eller som monoterapi til pasienter der HU/HC er uegnet eller utilstrekkelig.
 • ID2020_042 Esketamin (Spravato) i kombinasjon med oral antidepressiv behandling til voksne med en moderat til alvorlig episode av klinisk depresjon, som akutt korttidsbehandling for rask reduksjon av depressive symptomer, som basert på klinisk vurdering utgjør en psykiatrisk nødsituasjon  

Andre saker

 • Bestillerforum godkjente foreslått mandat og overordnet tidsplan for arbeidsgruppen som er nedsatt til oppdraget om Involvering av fagpersoner i Nye metoder (se sak 020-24)

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) blir publisert og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.