logo Nye metoder

Bestillerforum for nye metoder 18. mars 2024

Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.

Publisert 22.03.2024

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det ni metoder som ble behandlet, alle ​av typen Legemidler. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen. 

Legemidler

 • ID2021_063 Artesunat (Artesunate Amivas) for innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn
 • ID2024_011 Alektinib (Alecensa) til adjuvant behandling etter tumorreseksjon hos pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i tidlig stadium (stadium IB (≥4 cm)–IIIA)
 • ID2024_010 Capivasertib (Truqap) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av lokalavansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv / human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft hos pasienter som tidligere har fått endokrin behandling
 • ID2020_014 Givosiran (Givlaari) til behandling av akutt hepatisk porfyri (AHP) hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre  med repeterte alvorlige anfall. Subpopulasjon.
 • ID2024_012 Omaveloksolon (Skyclarys) til behandling av Friedreichs ataksi hos voksne og ungdom fra og med 16 år og oppover.
 • ID2024_009 Palopegteriparatid (Yorvipath) til behandling av voksne med kronisk hypoparatyreose.
 • ID2024_008 Solriamfetol (Sunosi) til behandling av uttalt søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA), hvor EDS ikke har blitt godt nok behandlet med primærbehandling av OSA, slik som pustemaske (continuous positive airway pressure, CPAP).
 • ID2020_046 Solriamfetol (Sunosi) til behandling av uttalt søvnighet ved narkolepsi.
 • ID2023_083 Emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII der behandling med FVIII er vurdert som uegnet eller der effekt av behandling med FVIII er utilstrekkelig.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres, for eksempel fordi indikasjonen til et legemiddel er justert eller fordi oppdragstypen er endret. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser.

Følgende nye oppdrag ble gitt:

 • ID2022_018 Ketamin til behandlingsresistent depresjon. 

Følgende oppdrag ble gitt eller endret til prisnotat fordi leverandør har registrert legemidlet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler»:

 • ID2022_126 Tislelizumab (Tevimbra) til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom etter tidligere platinabasert kjemoterapi.
 • ID2022_127 Tislelizumab (Tevimbra) til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i førstelinje i kombinasjon med kjemoterapi eller som monoterapi i andre- eller tredjelinje.
 • ID2022_116 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av voksne med inoperabel eller metastatisk galleveiskreft (BTC).
 • ID2023_040 Durvalumab (Imfinzi) som monoterapi til førstelinjebehandling hos voksne med avansert eller inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC).
 • ID2024_020 Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi, etterfulgt av durvalumab (Imfinzi) monoterapi til førstelinjebehandling av voksne med avansert eller tilbakevendende endometriekreft.

Følgende oppdrag ble oppdatert:

 • ID2023_090 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med trastuzumab, fluoropyrimidin og platinabasert kjemoterapi  om førstelinjebehandling av lokalavansert inoperabel eller metastatisk HER-2 positiv gastrisk eller gastroøsofageal overgang adenokarsinom hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS≥ 1.
 • ID2023_047 MR-veiledet høyintensitets fokusert ultralyd til behandling av essensiell tremor.

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi søknad om markedsføringstillatelse er trukket eller avslått:

 • ID2022_005 Omburtamab I-131 (Omblastys) til behandling av nevroblastom med sentralnervesystem (CNS)/leptomeningeale metastase.  
 • ID2023_025 Melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer og hvor sykdommen er refraktær overfor lenalidomid og forrige behandlingslinje.
 • ID2022_105 Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med bendamustin og rituksimab i første linje for behandling av mantelcellelymfom når autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) ikke er aktuelt.  

Følgende oppdrag ble avbestilt fordi legemiddelfirma ikke har levert dokumentasjon:

 • ID2020_060 Duvelisib til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og tilbakevendende eller refraktær follikulært lymfom (FL).
 • ID2020_072 Moxetumomab pasudotox til behandling av tilbakefall eller refraktær hårcelleleukemi (HCL) etter minst to tidligere systemiske behandlinger.

Følgende oppdrag har fått en presiseringer av oppdrag og metodenavn:

 • ID2022_054 Relatlimab og nivolumab (Opdualag) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert (ikke-resektabel eller metastatisk) melanom hos pasienter fra 12 års alder med PD-L1-ekspresjon i tumorcelle < 1 %
 • ID2021_145 Melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason, til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har mottatt minst tre tidligere behandlingslinjer, hvor sykdommen er refraktær overfor minst én proteasomhemmer, ett immunmodulerende middel og ett anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon på eller etter siste behandling. For pasienter med tidligere autolog stamcelletransplantasjon bør tiden til progresjon være minst 3 år etter transplantasjon.
 • ID2019_126 Iksekizumab (Taltz) til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi og til behandling av voksne pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har respondert utilstrekkelig på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). 

Andre saker

 • Bestillerforum ble orientert om status for arbeidet med tilpasning til det europeiske HTAR-samarbeidet (sak 052-24).
 • Bestillerforum fikk en orientering om status for prosjektet Verktøystøtte for Nye metoder (sak 053-24).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter (PDF) og foreløpig protokoll (PDF) fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum for nye metoder". 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.